Path:okDatasheet > Semiconductor Datasheet > Leshan Radio Datasheet > Leshan Radio-58

5315DW1T1 MTZJ20A MSB710-RT1 05W3C 1N5228B MTZJ3.0A SMAJ51 1N968C P4KE56A 1N5233A BAP50-02 MSD601-RT1 MM3Z11T1 SMAJ40 HVU306A SMAJ170A MMBZ5256BLT1 1N972A MMBT6520LT1 1N5231B MTZJ6.8C 1N5241D 05WS5B BCW72LT1 MMUN2212LT1 1N5239D R3000F 1N4003 MMBZ5231BLT1

Leshan Radio Datalehti Catalog-58

Osa EiValmistajaHakemus
MC74VHC1GT00DTT1 Leshan Radio2-input NAND gate
MUN5315DW1T1 Leshan Radio50 V, dual bias resistor transistor
MTZJ20A Leshan Radio20 V, 5 mA, zener diode
MSB710-RT1 Leshan Radio60 V, PNP general purpose amplifier transistor surface mount
05W3C Leshan Radio500 mW, 5 mA, zener diode
1N5228B Leshan Radio3.9 V, 20 mA, zener diode
MTZJ3.0A Leshan Radio3.0 V, 5 mA, zener diode
SMAJ51 Leshan Radio51 V, 1 mA, transient voltage suppressor
1N968C Leshan Radio20 V, zener diode
P4KE56A Leshan Radio56 V, 1 mA, 400 W, transient voltage suppressor
1N5233A Leshan Radio6 V, 20 mA, zener diode
BAP50-02 Leshan Radio50 V, general purpose PIN diode
MSD601-RT1 Leshan Radio60 V, NPN general purpose amplifier transistor surface mount
MM3Z11T1 Leshan Radio11 V, 5 mA, 200 mW, zener voltage regulator
SMAJ40 Leshan Radio40 V, 1 mA, transient voltage suppressor
HVU306A Leshan Radio32 V, variable capacitance diode
SMAJ170A Leshan Radio170 V, 1 mA, transient voltage suppressor
MMBZ5256BLT1 Leshan Radio30 V, 4.2 mA, 225 mW, semiconductor
1N972A Leshan Radio30 V, zener diode
MMBT6520LT1 Leshan Radio350 V, high voltage transistor
1N5231B Leshan Radio5.1 V, 20 mA, zener diode
MTZJ6.8C Leshan Radio6.8 V, 5 mA, zener diode
1N5241D Leshan Radio11 V, 20 mA, zener diode
05WS5B Leshan Radio400 mW, 5 mA, zener diode
BCW72LT1 Leshan Radio45 V, general purpose transistor
MMUN2212LT1 Leshan Radio50 V, bias resistor transistor
1N5239D Leshan Radio9.1 V, 20 mA, zener diode
R3000F Leshan Radio3000 V, 0.2 A high voltage fast recovery diode
1N4003 Leshan Radio200 V, 1 A general diode
MMBZ5231BLT1 Leshan Radio5.1 V, 20 mA, 225 mW, semiconductor

<< 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74