Path:okDatasheet > Semiconductor Datasheet > Leshan Radio Datasheet > Leshan Radio-53

SA24 BAT54SWT1 P6KE400 MMBZ5232BLT1 FR153G MUN2134RT1 05WS6B MC74VHC1G09DTT1 SMAJ26A BZX84C36LT1 1N5270C 1N5223B 1N4761B BA159 MTZJ27B MUN2131T1 RBV606G BZX84C6V2LT1 SB140 1.5KE7.5 MMBD2836LT1 1.5KE30A 1N746D KBL404 MTZJ33A D10SB80 MC74VHC1G32DFT1 1N965C

Leshan Radio Datalehti Catalog-53

Osa EiValmistajaHakemus
MUN5230DW1T1 Leshan Radio50 V, dual bias resistor transistor
FR306G Leshan Radio800 V, 3 A, fast GPP diode
SA24 Leshan Radio24 V, 1 mA, 500 W, transient voltage suppressor
BAT54SWT1 Leshan Radio30 V, dual schottky barrier diode
P6KE400 Leshan Radio400 V, 1 mA, 600 W, transient voltage suppressor
MMBZ5232BLT1 Leshan Radio5.6 V, 20 mA, 225 mW, semiconductor
FR153G Leshan Radio200 V, 1.5 A fast GPP diode
MUN2134RT1 Leshan Radio50 V, bias resistor transistor
05WS6B Leshan Radio400 mW, 5 mA, zener diode
MC74VHC1G09DTT1 Leshan Radio2-input AND gate with open drain output
SMAJ26A Leshan Radio26 V, 1 mA, transient voltage suppressor
BZX84C36LT1 Leshan Radio36 V, 225 mW, semiconductor
1N5270C Leshan Radio91 V, 1.4 mA, zener diode
1N5223B Leshan Radio2.7 V, 20 mA, zener diode
1N4761B Leshan Radio75 V, zener diode
BA159 Leshan Radio1000 V, 1 A, fast recovery diode
MTZJ27B Leshan Radio27 V, 5 mA, zener diode
MUN2131T1 Leshan Radio50 V, bias resistor transistor
RBV606G Leshan Radio600 V, 6 A, bridge rectifier
BZX84C6V2LT1 Leshan Radio6.2 V, 225 mW, semiconductor
SB140 Leshan Radio40 V, 1 A, schottky barrier diode
1.5KE7.5 Leshan Radio7.5 V, 10 mA, 1500 W, transient voltage suppressor
MMBD2836LT1 Leshan Radio75 V, monolithic dual switching diode
1.5KE30A Leshan Radio30 V, 1 mA, 1500 W, transient voltage suppressor
1N746D Leshan Radio3.3 V, 20 mA, zener diode
KBL404 Leshan Radio400 V, 4 A, bridge rectifier
MTZJ33A Leshan Radio33 V, 5 mA, zener diode
D10SB80 Leshan Radio800 V, 10 A, bridge rectifier
MC74VHC1G32DFT1 Leshan Radio2-input OR gate
1N965C Leshan Radio15 V, zener diode

<< 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74