Path:okDatasheet > Semiconductor Datasheet > Semelab Datasheet > Semelab-37

IP140K-05 2N2904 IP1R18K-12-883B IP78M15AH-DESC 2N4392CSM D1003UK IP7915IG SML50S26 IP117AR-BSS2 IP7915AR-DESC IP7912G 2N3019CSM LM117H D2231UK IP150AG LM140H-05-883B 2N5407 D1008UK LM150AK IP350AV LT1085 IP120AG-12-883B LM117H-BSS2 IP78M05LCC4 IP137HVG IP7915AG IP338AK 2N7000CSM

Semelab Datalehti Catalog-37

Osa EiValmistajaHakemus
IP7812R-883B Semelab1.5A, 12V Positive Voltage Regulator
BUL74B Semelab400V Vce, 15A Ic, 16Hz NPN bipolar transistor
IP140K-05 Semelab1.0A, 5V Positive Voltage Regulator
2N2904 Semelab40V Vce, 0.6A Ic, 200MHz PNP bipolar transistor
IP1R18K-12-883B Semelab5.0A, 12V Positive Voltage Regulator
IP78M15AH-DESC Semelab0.5A, 15V Positive Voltage Regulator
2N4392CSM Semelab40V Vdss N-Channel FET (field effect transistor)
D1003UK Semelab28V, 60W, 1MHz-175MHz single-edded RF
IP7915IG Semelab1.5A, 15V Negative Voltage Regulator
SML50S26 Semelab500V Vdss N-Channel FET (field effect transistor)
IP117AR-BSS2 Semelab1.5A Adjustable Positive Voltage Regulator
IP7915AR-DESC Semelab1.5A, 15V Negative Voltage Regulator
IP7912G Semelab1.5A, 12V Negative Voltage Regulator
2N3019CSM Semelab80V Vce, 1A Ic, 100MHz NPN bipolar transistor
LM117H Semelab0.5A Adjustable Positive Voltage Regulator
D2231UK Semelab12.5V, 7.5W, 1MHz-1000MHz single-edded RF
IP150AG Semelab3.0A Adjustable Positive Voltage Regulator
LM140H-05-883B Semelab1.0A, 5V Positive Voltage Regulator
2N5407 Semelab100V Vce, 5A Ic, 40MHz PNP bipolar transistor
D1008UK Semelab28V, 80W, 1MHz500MHz push-pull RF
LM150AK Semelab3.0A Adjustable Positive Voltage Regulator
IP350AV Semelab3.0A Adjustable Positive Voltage Regulator
LT1085 Semelab5.0A Adjustable Positive Voltage Regulator - Low Drop Out
IP120AG-12-883B Semelab1.5A, 12V Negative Voltage Regulator
LM117H-BSS2 Semelab1.5A Adjustable Positive Voltage Regulator
IP78M05LCC4 Semelab0.5A, 5V Positive Voltage Regulator
IP137HVG Semelab1.5A Adjustable Negative Voltage Regulator
IP7915AG Semelab1.5A, 15V Negative Voltage Regulator
IP338AK Semelab5.0A Adjustable Positive Voltage Regulator
2N7000CSM Semelab60V Vdss N-Channel FET (field effect transistor)

<< 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >>