Path:okDatasheet > Semiconductor Datasheet > OKI Datasheet > OKI-73

C23B236A-70DS8 MSM51V16800B-50JS MG75PB28 MSM54V16258BSL-40TSK MG75PB26 MSM5117400A-80TS-K MG75PB38 MSC23B2321D-60BS4 MSM66Q577-NTB MG65PB30 MSM548263-60TS-K MSC23109CL-70DS3 MSM51V17805D-60TS-K MSM5265 MSM511000CL-45ZS MSM7602-001GS-K MG75PB32 MSM6652-XXXGS-K MSM5718B70-53GS-K M

OKI Datalehti Catalog-73

Osa EiValmistajaHakemus
MSM51V16400D-60SJ OKI4,194,304-word x 4-bit dynamic RAM
MSC23B236A-70DS8 OKI2,097,152-word x 36-bit DRAM module
MSM51V16800B-50JS OKI2,097,152-word x 8-bit dynamic RAM
MG75PB28 OKICSA series
MSM54V16258BSL-40TSK OKI262,144-word x 16-bit dynamic RAM
MG75PB26 OKICSA series
MSM5117400A-80TS-K OKI4,194,304-word x 4-bit dynamic RAM
MG75PB38 OKICSA series
MSC23B2321D-60BS4 OKI2,097,152-word x 32-bit dynamic RAM module
MSM66Q577-NTB OKI16-bit microcontroller
MG65PB30 OKI0.25mm embedded DRAM/Customer Structured Array
MSM548263-60TS-K OKI262,144-word x 8-bit multiport DRAM
MSC23109CL-70DS3 OKI1,048,576-word x 9-bit DRAM module
MSM51V17805D-60TS-K OKI2,097,152-word x 8-bit dynamic RAM
MSM5265 OKILCD driver for static configurations
MSM511000CL-45ZS OKI1,048,576-word x 1-bit dynamic RAM
MSM7602-001GS-K OKIEcho canceler
MG75PB32 OKICSA series
MSM6652-XXXGS-K OKIInternal Mask ROM voice syntesis IC, internal one-time-programmable (OTR)ROM voice synthesis IC, external ROM drive voice synthesis IC
MSM5718B70-53GS-K OKI18-Megabit RDRAM (2Mx9)
MSM9000-XXAV-Z-XX OKIDot matrix LCD controller
MSM5116400C-50SJ OKI4,194,304-word x 4-bit dynamic RAM
MG73PB30 OKICSA series
MSC2313258D-60BS2 OKI1,048,576- word x 32-bit dynamic RAM module
MSM5117800A-80JS OKI2,097,152-word x 8-bit dynamic RAM
MG65PB32 OKI0.25mm embedded DRAM/Customer Structured Array
MSM5116160-80TK OKI1,048,576-word x 16-bit dynamic RAM
MSM7510GS-K OKI300bps full duplex FSK modem - ITU-T V.21
MSM6669AV-Z-05 OKI80-dot LCD segment driver
MSM51V16400A-60JS OKI4,194,304-word x 4-bit dynamic RAM

<< 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 >>