Path:okDatasheet > Semiconductor Datasheet > Leshan Radio Datasheet > Leshan Radio-35

6KE24 05W3B MM3Z5V6T1 BB133 1N5239B 1.5KE51A P4KE51A MMUN2231RLT1 1N5264C SF35 1N5401 1N963C 1N5264A BR66 1.5KE24A 1.5KE15A SA12 FR157P SMAJ16A BB145 1N4750B 1N5255B EFM105 1N983B P6KE350 UF4007 HER201 1.5KE11A

Leshan Radio Datalehti Catalog-35

Osa EiValmistajaHakemus
MMBD6100LT1 Leshan Radio70 V, monolithic dual switching diode
1N748D Leshan Radio3.9 V, 20 mA, zener diode
P6KE24 Leshan Radio24 V, 1 mA, 600 W, transient voltage suppressor
05W3B Leshan Radio500 mW, 5 mA, zener diode
MM3Z5V6T1 Leshan Radio5.6 V, 5 mA, 200 mW, zener voltage regulator
BB133 Leshan Radio30 V, VHF variable capacitance diode
1N5239B Leshan Radio9.1 V, 20 mA, zener diode
1.5KE51A Leshan Radio51 V, 1 mA, 1500 W, transient voltage suppressor
P4KE51A Leshan Radio51 V, 1 mA, 400 W, transient voltage suppressor
MMUN2231RLT1 Leshan Radio50 V, bias resistor transistor
1N5264C Leshan Radio60 V, 2.1 mA, zener diode
SF35 Leshan Radio300 V, 3 A, super fast diode
1N5401 Leshan Radio100 V, 3 A general diode
1N963C Leshan Radio12 V, zener diode
1N5264A Leshan Radio60 V, 2.1 mA, zener diode
BR66 Leshan Radio600 V, 6 A, bridge rectifier
1.5KE24A Leshan Radio24 V, 1 mA, 1500 W, transient voltage suppressor
1.5KE15A Leshan Radio15 V, 1 mA, 1500 W, transient voltage suppressor
SA12 Leshan Radio12 V, 1 mA, 500 W, transient voltage suppressor
FR157P Leshan Radio1000 V, 1.5 A, fast recovery diode
SMAJ16A Leshan Radio16 V, 1 mA, transient voltage suppressor
BB145 Leshan Radio6 V, low voltage variable capacitance diode
1N4750B Leshan Radio27 V, zener diode
1N5255B Leshan Radio28 V, 4.5 mA, zener diode
EFM105 Leshan Radio300 V, 1 A, fast recovery SMA diode
1N983B Leshan Radio82 V, zener diode
P6KE350 Leshan Radio350 V, 1 mA, 600 W, transient voltage suppressor
UF4007 Leshan Radio1000 V, super fast diode
HER201 Leshan Radio50 V, 2 A, high efficiency diode
1.5KE11A Leshan Radio11 V, 1 mA, 1500 W, transient voltage suppressor

<< 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >>